FAQ

Do webovej aplikácie webZVF sa môžu registrovať len zástupcovia oprávnených žiadateľov, t.j. občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií alebo záujmových združení právnických osôb.

Užívateľ sa môže registrovať cez úvodnú stránku webovej aplikácie webZVF kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa. Pri vypĺňaní údajov užívateľ uvedie existujúcu e-mailovú adresu užívateľa, používateľské meno (používa sa aj pri prihlásení do webovej aplikácie webZVF, preto je potrebné si ho zapamätať) a heslo a klikne na tlačidlo Registrácia.

Následne bude užívateľovi, na ním uvedený e-mail, doručené potvrdenie o úspešnej registrácii a informácia k aktivovaniu konta. O aktivovaní konta administrátorom bude užívateľ informovaný prostredníctvom e-mailu. Do webovej aplikácie webZVF sa užívateľ môže prihlásiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maili alebo cez úvodnú stránku webovej aplikácie webZVF. Užívateľ po kliknutí na tlačidlo Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť uvedie používateľské meno (nie e-mailovú adresu) a heslo. Po zadaní týchto údajov užívateľ klikne na tlačidlo Prihlásenie.
(Upozorňujeme užívateľov, že aktivovanie konta administrátorom webovej aplikácie webZVF bude prebiehať operatívne počas pracovných dní v rámci pracovnej doby).

Pred samotným vypĺňaním elektronického formulára žiadosti odporúčame užívateľom oboznámiť sa s Príručkou pre žiadateľov o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2/2018, ktorá je dostupná na webovom sídle fondu www.zelenyvzdelavacifond.sk v časti dokumenty.

Po prihlásení sa do webovej aplikácie webZVF užívateľa automaticky prepne na elektronický formulár žiadosti.

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 6 blokov. V úvodnom bloku 1 je potrebné najskôr vyplniť základné údaje o žiadateľovi. Až po vyplnení bloku 1 môže užívateľ pokračovať vo vypĺňaní blokov 2 – 5, blok 6 je Sumár blokov 1 – 5. Na údaje v bloku 1 sú naviazané údaje v blokoch 2 – 5, v prípade, že užívateľ bude chcieť údaje už uložené v bloku 1 zmeniť, musí rátať s tým, že po ich zmene sa časť údajov v blokoch 2 – 5 naviazaných na údaje v bloku 1 vymaže a bude ich musieť vyplniť nanovo.

Elektronický formulár žiadosti nie je potrebné vyplniť naraz, užívateľ môže do neho vstupovať, opravovať a ukladať, prihlasovať sa a odhlasovať sa dovtedy, kým ho v bloku 6 definitívne neuloží. Pri vypĺňaní jednotlivých blokov je dobré žiadosť priebežne ukladať. Po uložení zmien v blokoch 1 – 5 systém užívateľa automatický prepne do ďalšieho bloku v poradí. Pokiaľ zmeny v bloku neuloží a prejde do ďalšieho bloku, údaje nebudú uložené a stratia sa.

Po definitívnom uložení žiadosti bude môcť užívateľ aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť či vytlačiť si žiadosť vo formáte .pdf, avšak nebude už môcť žiadne údaje meniť! V prípade, že v užívateľ nevyplní všetky údaje korektne, žiadosť nebude môcť v bloku 6 definitívne uložiť. Na chýbajúce, resp. nekorektne vyplnené údaje bude užívateľ v bloku 6 upozornený hláškou červenej farby.

Po definitívnom uložení elektronickej žiadosti si ju žiadateľ v bloku 6 stiahne vo formáte .pdf  do svojho počítača. Následne žiadosť vytlačí, podpíše (štatutárny zástupca organizácie) opečiatkuje a takto pripravenú, vrátane všetkých príloh, zašle, alebo osobne doručí, na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Obálku označte heslom "ZVF"

Pripravovanú žiadosť môže žiadateľ konzultovať so zamestnancami sekretariátu ZVF, ktorých kontakty sú uvedené na webovej stránke fondu v časti Kontakty (www.zelenyvzdelavacifond.sk)

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o podporu spolu s povinnými prílohami je možné podávať do 20. novembra 2019 (rozhoduje dátum podania žiadosti na pošte). 
Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom vypĺňať elektronický formulár žiadosti v časovom predstihu a vytvoriť si tak dostatok času na jeho doručenie (poštou, osobne).

Ak užívateľ zabudol svoje heslo, o nové môže požiadať prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza TU.

Nenašli ste riešenie Vášho problému? Kontaktujte nás.