ZELENÝ VZDELÁVACÍ FOND 5/2023

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU

Vítame Vás vo webovej aplikácii ZVF 5/2023

Po úspešnej registrácii a prihlásení môžete začať s vypĺňaním elektronického formulára žiadosti.

Elektronický formulár žiadosti ZVF 5/2023 je rozdelený do 7 blokov. Všetky je potrebné vyplniť postupne. Text je potrebné vpisovať a nie kopírovať. Po vypršaní 30 minút sa aplikácia automaticky odhlási, preto je potrebné si text priebežne ukladať - kliknutím na tlačidlo „Uložiť”.

Upozorňujeme na nutný súlad časti 4. Celkové náklady projektu, ktorú vypĺňate v náväznosti s “Položkovitým rozpočtom projektového zámeru žiadateľa o dotáciu zo ZVF 5/2023 do výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov” a je jednou z povinných príloh v časti 6. Jednotlivé SUMY MUSIA BYŤ TOTOŽNÉ. Posledný blok je Sumár, ktorý slúži na kontrolu nevyplnených povinných častí alebo nekorektne uvedených údajov z predchádzajúcich blokov. V prípade, že niektoré údaje v žiadosti nebudú vyplnené resp. opravené, žiadosť nebude možné definitívne uložiť a odoslať.

Do elektronického formulára je možné opakovane vstupovať, tzn. že bloky formulára môžete vyplniť na viackrát pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste zadali pri registrácií. Po definitívnom uložení žiadosti si môžete Vašu žiadosť prezerať, stiahnuť alebo vytlačiť vo formáte .pdf, avšak údaje už nebudete môcť meniť.

Po definitívnom uložení si Vašu žiadosť vygenerujte v .pdf formáte a uložte vo Vašom PC. Následne je potrebné žiadosť vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a spolu s relevantnými prílohami doručiť osobne alebo poštou na SAŽP. V prípade, že si vyberiete spôsob doručenia žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk nie je potrebné túto žiadosť tlačiť, pretože ju podpisujete kvalifikovaným elektronickým podpisom/kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom/kvalifikovanou pečaťou.

Adresa pre doručenie žiadosti poštou/ osobne:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Na obálku prosím uveďte "ZVF 2023"

Elektronická schránka: E0005698870 (do predmetu správy prosíme uviesť ZVF 2023)

Upozorňujeme Vás, že uzávierka podávania žiadostí je 28. 04. 2023. Po tomto termíne bude web aplikácia uzatvorená. Z tohto dôvodu odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali priestor na doručenie žiadosti v stanovenom termíne.

V prípade nejasností alebo identifikovaných problémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: sekretariatzvf@sazp.sk alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na stránke: www.zelenyvzdelavacifond.sk v časti Kontakty.

Zaregistrovať sa
Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť