Vítame Vás vo webovej aplikácii webZVF!

Po úspešnej registrácii a prihlásení môžete začať s vypĺňaním elektronického formulára žiadosti. Skôr, ako začnete vypĺňať elektronický formulár žiadosti, Vám odporúčame prečítať si nižšie uvedené pokyny. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 6 blokov. V úvodnom bloku 1 je potrebné najskôr vyplniť základné údaje o žiadateľovi. Až po vyplnení bloku 1 môžete pokračovať vo vypĺňaní blokov 2 – 5. Aktivity Vášho projektového zámeru, ktoré uvediete v bloku 3 by mali byť zhodné s aktivitami uvedenými v rámci položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí povinnú prílohu žiadosti a jeho formulár (spolu s ostatnými vzormi a formulármi príloh) nájdete v bloku 5. Blok 6 je sumár blokov 1 – 6. Na údaje v bloku 1 sú naviazané údaje v blokoch 2 – 5. V prípade, že budete chcieť údaje už uložené v bloku 1 zmeniť, upozorňujeme Vás, že po ich zmene sa Vám časť údajov v blokoch 2 – 5 naviazaných na údaje v bloku 1 vymaže a budete ich musieť vyplniť nanovo.

Elektronický formulár žiadosti nie je potrebné vyplniť naraz, môžete do neho opakovane vstupovať, opravovať a ukladať, prihlasovať sa a odhlasovať sa dovtedy, kým ho v bloku 6 definitívne neuložíte. Prosíme Vás, aby ste si pri vypĺňaní jednotlivých blokov žiadosť priebežne ukladali. Po uložení zmien v blokoch 1 – 5 Vás systém automaticky prepne do ďalšieho bloku v poradí. Pokiaľ zmeny v bloku neuložíte a prejdete do ďalšieho bloku, údaje nebudú uložené a stratia sa.

Po definitívnom uložení žiadosti budete môcť aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť či vytlačiť si žiadosť vo formáte .pdf, avšak nebudete už môcť žiadne údaje meniť! V prípade, že nevyplníte všetky údaje korektne, žiadosť nebudete môcť v bloku 6 definitívne uložiť. Na chýbajúce, resp. nekorektne vyplnené údaje budete v bloku 6 upozornení oznamom červenej farby.

Vytlačenú, opečiatkovanú a štatutárom podpísanú žiadosť, ktorú si stiahnete po jej definitívnom uložení z bloku 6 elektronickej žiadosti vo formáte .pdf, spolu so všetkými prílohami, ktoré je potrebné zaslať poštou, doručte prosím na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Upozorňujeme Vás, že uzávierka žiadostí je 20. novembra 2019 (rozhoduje dátum podania žiadosti na pošte). Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu.

Zaregistrovať sa
Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť